WYSPECJALIZOWANI PRACOWNICY

Tradycyjnie te­oretycznie studia uniwersyteckie w Polsce zdawały może eg­zamin w przeszłości. W obliczu zaistniałych zmian społecz­nych rewolucyjnie przeobrażających naszą gospodarkę naro­dową w kierunku wolnorynkowym, zmusza nas do zastanowie­nia się nad preorientacją kierunków i sposobów kształcenia wyższego. Potrzebni są wysoce wyspecjalizowani pracownicy różnych branż, w tym i nowych, dotychczas u nas …

POLSKIE UCZELNIE

Polskie uczelnie uniwersy­teckie kształcą w zakresie nauk humanistycznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych i społecznych. Wśród nauk społecznych są i nauki pedagogiczne. Usytuowano je na wydziałach pedagogiki i psychologii, kształcących pra­cowników placówek szkolnych i opiekuńczych, a także kultu­ralno-oświatowych. Nazwy kierunków, takie, jak: „pedagogika opiekuńcza” lub „pedagogika kulturalno-oświatowa”, wskazują na istnienie określonych subdyscyplin …

FORMY DZIAŁANIA

W swoich formach działania preferuje wykłady, seminaria i konferencje celem rozwoju teorii oraz dla doskonalenia kadr oświatowych. Organizuje kursy i poradnic­two. Również niedawno …

ANALIZUJĄC PROGRAMY

Analizując programy i statuty stowarzyszeń edukacyj­nych, możemy z łatwością dostrzec, że starają się takie być. Są przepojone ideami demokracji, samorządności, przedsię­biorczości gospodarczej, …

PEŁNIONE FUNKCJE

Obecnie prawo gwarantuje ją nam. Stowarzyszenia są w nim organizacjami dobrowolnymi, trwa­łymi, opartymi na pracy społecznej członków, samorządnymi i niezarobkowymi. Tworzą średni …

PROBLEM STOWARZYSZANIA SIĘ

Brakuje nam fede­racji, która stowarzyszając wszystkich oświatowców, mogłaby czuwać nad realizacją programów ustawicznego kształcenia we wszystkich jego płaszczyznach i chronić wartości zawodowych. …

CHODZI O SYSTEM

Chodzi więc o taki system, który urealni tę piękną wizję kształcenia, zgodnie z definicjami opracowanymi przed laty w Salzburgu, w których podkreślano …

OBOK REALIZACJI ZADAŃ

Potrzebne są obie, zarówno dla likwidacji braków edukacji po­czątkowej, jak i dla przemian świata, gdyż adekwatny będzie tylko giętki i samoregulujący się …

W POLU NAPIĘĆ

Nie tracąc z pola widzenia do­tychczasowych osiągnięć polskiej oświaty dorosłych, zrewi­dujmy nasze programy kształcenia w kierunku nowych idei i skorzystajmy z tych …

PRZED WSZYSTKIM LUDZIE

Mam tu na myśli przede wszystkim ludzi, dysponujących nie tylko entuzjazmem do prowadzenia pracy oświatowej, ale i wiedzą specjalistyczną w tej dziedzinie. …