OBOK REALIZACJI ZADAŃ

Potrzebne są obie, zarówno dla likwidacji braków edukacji po­czątkowej, jak i dla przemian świata, gdyż adekwatny będzie tylko giętki i samoregulujący się system spójnych, różnorod­nych i atrakcyjnych działań oświatowych, zdolny do zaspo­kajania potrzeb jednostek zaniedbanych i ambitnie rozwija­jących się, jak i potrzeb edukacyjnych gospodarki. Edukacja dorosłych powinna przecież być generatorem zmian i reform, instrumentem zmian społecznych w sensie ogólniejszym. By­wała też już nieraz instrumentem walki politycznej.Obok realizacji zadań obiektywnych i wspólnych dla szer­szej zbiorowości, związanych z priorytetami gospodarczymi ideowymi, realizuje również potrzeby jednostki, wśród któ­rych, jak wykazują badania, aspiracje edukacyjne odgrywają bardzo istotną rolę, kształtując nową jakość świadomości i umożliwiając awans społeczno-zawodowy. Edukacja doro­słych tradycyjnie też zwraca swą uwagę w kierunku humani­stycznym. Może się stać szkołą demokracji i prawem obywatel­skim, dając szansę na realizację pełni człowieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *