WYSPECJALIZOWANI PRACOWNICY

Tradycyjnie te­oretycznie studia uniwersyteckie w Polsce zdawały może eg­zamin w przeszłości. W obliczu zaistniałych zmian społecz­nych rewolucyjnie przeobrażających naszą gospodarkę naro­dową w kierunku wolnorynkowym, zmusza nas do zastanowie­nia się nad preorientacją kierunków i sposobów kształcenia wyższego. Potrzebni są wysoce wyspecjalizowani pracownicy różnych branż, w tym i nowych, dotychczas u nas nie wystę­pujących. Należałoby zatem przemyśleć program studiów i jego ramy organizacyjne w aspekcie aktualnych imperatywów eko­nomicznych i społecznych.Oświata jest tylko pozornie autonomiczna i sprofesjona- lizowana. W rzeczywistości w jej obrębie stale dokonują się określone zmiany wewnątrz typów interakcyjności, zwłaszcza między grupami nauczycielskimi a innymi grupami nacisku. Jeszcze wyraźniejsze interakcje można zauważyć między po­lityką oświatową, polityką kulturalną i polityką komunikacji. Przekonują nas o tym nie tylko działacze UNESCO, formu­łujący długoterminowe programy międzynarodowe dotyczące komunikacji i środków masowego przekazu, praw człowieka, studiów nad przyszłością, pokoju i rozbrojenia, oświaty dla wszystkich, nauki i kultury dla rozwoju, pojmowanej nie tylko w aspeKcie dziedzictwa narodów i oczekiwań społecznych ale i w aspekcie twórczości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *