Z WIELKĄ PASJĄ

Pauperyza­cja polskiej inteligencji i brak perspektyw nie sprzyjają proce­som odnowy. W apelu Banku Światowego zwraca się już uwagę na humanizację wydatków z udzielanych krajom postkomuni­stycznym kredytów. Należy inwestować w ludzi, sferę kultury i oświaty dorosłych. Czy mamy instytucje gwarantujące ade­kwatny do nowych warunków proces kształcenia kadr? Z wielką pasją zabraliśmy się …

SILNE ZAZNACZENIE

Silnie zaznaczają się w niej ele­menty wspólnej tradycji kulturowej i prawnej, ideały człowie­cze i praktyka wspólnej tradycji parlamentarnej. Pragnieniem wielkich ludzi naszej epoki, jak wyraził to Jan Paweł II na forum Parlamentu Europejskiego, jest ,by suwerenna i wypo­sażona w wolne instytucje Europa rozszerzyła się kiedyś do granic, jakie wyznacza jej …

WZAJEMNE STOSUNKI

Wzajemne stosunki pomiędzy wolnym rynkiem a światem zewnętrznym budzą nasze nadzieje ale i obawy o miejsce w nowej struktu­rze. Co wiemy o procesach unifikacyjnych i w ogóle o Europie Zachodniej?.W obrębie kontynentu europejskiego krzyżują się odmienności i podobieństwa, tendencje do jedności i różni­cowania, tożsamości i odrębności kulturowe zamieszkujących go ludów. …

SCALENIE POTENCJAŁU

paradygmacie chrześci­jańskiego rozwoju świata najważniejsze jest braterstwo ludzi w imię powszechnej solidarności, opartej na miłości bliźniego, a w paradygmacie „cywilizacji mądrości” uczonych świata -przypomnienie, że zachowanie i ochrona naszego ludzkiego ży­cia na Ziemi jest najważniejszym problemem do rozwiązania. Idea „cywilizacji mądrości” opiera się na przekonaniu: ”nie zabijaj”. Najważniejsze są w …

W JAKIM KIERUNKU PÓJDZIEMY

W jakim kierunku pójdziemy? Czy nasze pokojowe przej­ście do ustroju demokratycznego, umożliwione, jak się sądzi, głęboko zakorzenioną świadomością własnej przeszłości poli­tycznej, tego katalizatora przemian, będzie oznaczało całko­wite i bezkrytycznie kopiowanie II Rzeczypospolitej, ze wszy­stkimi jej zaletami i wadami? Czy nadal, jak to jest w naszych zwyczajach, będziemy waśnić się wzajemnie …

WIZJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Badaniem objęto około dwóch tysiący osób. Pomiaru do­konano opierając się na wskaźnikach obiektywnych i subiek­tywnych. Żyjemy w burzliwych czasach. Na naszych oczach wali się system komunistycznego totalitaryzmu. Rozwiązano już krępujące nas struktury militarne i polityczno-gospodarcze. Zaczynamy odnajdywać swą tożsamość, dotychczas zagubioną w układzie wielkich supermocarstw. W nowej sytuacji geo­politycznej Polska pragnie …

PODMIOTOWOŚĆ KOBIET

Podmiotowość kobiet, szeroko uwzględnioną w bada­niach, była głównym przedmiotem analizy wartościującej (uję­cie aksjologiczne). Możemy więc poznać podłoże motywacyjne aktywności społecznej, kierunki działań społeczno-wychowaw­czych, hierarchię celów i dążeń, poziom aspiracji, stopień war­tości oraz wzorów osobowych w świadomości respondentek, poziom nowoczesności i tradycjonalizmu w postawach, a także sposób i treść dokonywanych ocen. Opisywane …

BADANE ORGANIZACJE

Badane organizacje charakteryzowałam jako modele funkcjonalne otwarte, o specyficznych cechach, wśród których taka cecha jak autoidentyfikacja pedagogiczna członkiń, tak jak w badaniach Katza i Kahna identyfikacja misji, znajdo­wała swoje priorytetowe miejsce. Modele te określałam przy pomocy zasady analizy systemowej, uwzględniając środowi­skowe wyznaczniki zachowań organizacyjnych. Stowarzyszenie potraktowałam też jako system ludzki …

W WYMIARZE REALNYM

W wymiarze realnym procesy celowego wychowania, realizowane za pomocą świadomie tworzonych sytuacji pedagogicznych oraz w specjalnych placówkach oświatowych, wyposażonych w potrzebne narzę­dzia pracy, wskazywały na przemyślany system kształcenia i indoktrynacji. Widzimy go przede wszystkim w „szkołach po­litycznego kształcenia kobiet”, jakie tworzono w latach siedem­dziesiątych. Metodykę działań oświatowych odnajdujemy też w …

ZBIEŻNE CELE

Są to cele zbieżne z zadaniami, jakie stawiano do realizacji w ów­czesnym systemie wychowania dorosłych i pedagogiki określa­nej jako socjalistyczna.W badaniach okazało się, że stowarzyszenia kobiece były tą specjalną kategorią organizacji społecznej, która wykorzy­stując naturalne mechanizmy socjalizacyjne w kierunku wy­chowawczym, zakładała takie programy działania, które umoż­liwiały aktywizację społeczno-wychowawczą. Świadomość za­dań …